XH-W3002 ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะหมายเลขสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าจากจีน 1688


sales : 82,717

0.70¥

XH-W3002 ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะหมายเลขสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

overview_hero_2x

Product from 1688


SKU: Alibaba1688-abb-580584559971 Category: